STATUT

STOWARZYSZENIA GÓRNIKÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW GÓRNICZYCH
w Brzezince

 

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§1

Nazwa: Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów Górniczych w Brzezince w dalszej części zwane w skrócie stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną.

§2

Teren działania: POWIAT OŚWIĘCIM

§3

Siedziba: Brzezinka, ul. Czernichowska 4.

§4

Stowarzyszenie działa zgodnie z konstytucją i przepisami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszenie w celu uczestniczenia w życiu społeczno – politycznym i gospodarczym poprzez współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, społecznymi i związkami zawodowymi.
 2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władzy państwowej i samorządowej.
 3. Współpraca z innymi organizacjami na terenie Państwa.
 4. Współpraca z młodzieżą szkolną.
 5. Uczestniczenie w świętach państwowych i religijnych.
 6. Aktywna pomoc członkom stowarzyszenia.
§8

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie spotkań, wykładów, zabaw, wycieczek.
 2. Współpracę z organami i organizacjami opieki społecznej.
 3. Współpracę z związkami zawodowymi i zakładami górniczymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne związane z pracą w górnictwie oraz wdowy po górnikach.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski, który popiera statutowe cele Stowarzyszenia i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez zarząd.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Prawo swobodnej wypowiedzi w zebraniach.
 3. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
 4. Może korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających ze statutu Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z prawa uczestnictwa pocztu Sztandarowego.
§13
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.
 2. Członek wspierający-osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, zwyczajowego wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§14

Obowiązki członka Stowarzyszenia:

 1. Aktywne uczestnictwo i przyczynianie się celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne uiszczanie składek członkowskich.
§15

Członkowsko ustaje na skutek:

 1. Śmierć członka.
 2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku popełnienia czynów hańbiących lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 1 rok.
 5. Likwidacji osoby prawnej-członka wspierającego Stowarzyszenie.
§16

Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia do najbliższego zebrania członków.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja rewizyjna.
§18

Kadencja władz trwa cztery lata.

§19

Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym na zebraniu członków.

§20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest zebranie Członków, które może być zwołane przez Zarząd lub wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/10 liczby członków, W dwóch ostatnich przypadkach Zarząd Stowarzyszenia winien zwołać zebranie Członków w ciągu czterech tygodni od zgłoszenia żądania. Przedmiotem obrad zebrania mogą być sprawy, dla których zostało zwołane.

§21

Zebranie Członków jest ważne i władne:

 1. Przy obecności minimum 50% członków plus 1.
 2. W razie nieobecności wymaganej liczby członków, odczekuje się 15 minut i z tą chwilą mimo nie przybycia wymaganej ilości członków uważa się Zebranie za prawomocne.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów tj. 50% plus 1.
§22

Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje i uzupełnia składy osobowe członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§23

Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje, odwołuje składy osobowe członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 • Zarządu Stowarzyszenia w liczbie 5-7 osób.
 • Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w liczbie 3 osób.
§24

Zebranie członków Stowarzyszenia w głosowaniu wybiera:

 • Przewodniczącego Zarządu

Zebranie członków Stowarzyszenia w głosowaniu wybiera:

 •   4 - 6 członków Zarządu Stowarzyszenia, która z pośród siebie wybiera:
 •  Wiceprzewodniczącego
 •  Sekretarza
 •  Skarbnika

 

W przypadku zmniejszenia się  liczby członków Zarządu Stowarzyszenia do 4 osób w czasie trwania kadencji - Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających, na zasadach ogólnych przewidzianych dla wyborów członków poszczególnych Władz Stowarzyszenia.

§25

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pośród siebie wybierają:

 • Przewodniczącego
 • Sekretarza
 • Członka
§26

Zebranie członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia ustalającym kierunki i programy oraz wytyczne do pracy Stowarzyszenia.

§27

Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 2. Rozpatrywanie wniosków Zarządu do rozstrzygnięcia przez Zebranie Członków.
 3. Wszelkie sprawy wychodzące poza zakres kompetencji Zarządu, a dotyczące całego Stowarzyszenia.
 4. Tworzenie na wniosek Zarządu sekcji i określenie zakresu ich działania.
 5. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 6. Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie decyzji o rozwiązywaniu Stowarzyszenia.
§28

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i decydowanie o wykluczeniu.
 2. Kierunkowanie działalnością Stowarzyszenia.
 3. Realizacja zadań statutowych i uchwał Zebrań Członków.
 4. Składanie rocznych sprawozdań działalności oraz zakres kadencji.
 5. Gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie Zebrań Członków Stowarzyszenia i odbywanie raz na kwartał posiedzeń Zarządu.
 7. Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.
§29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności statutowej w zakresie gospodarowania funduszami Stowarzyszenia przynajmniej 1 raz/rok.
 2. Składanie wniosków absolutorium dla Zarządu.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Zebrania Członków.

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§30

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

§31

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpisowe
 2. Składki członkowskie
 3. Dotacje i subwencje
 4. Wpływy z działalności statutowej
 5. Darowizny, zapisy i fundacje
§32

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań finansowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób:prezesa i skarbnika bądż osób przez nie uprawnionych.

§33

Fundusze Stowarzyszenia powinny być przeznaczone na cele związane z realizacją jego zadań.

§34

Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w przepisach.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§35

Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje odnośnie rozwiązywania Stowarzyszenia jak i sposobu zagospodarowania majątku.

§36
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zebranie Członków większości2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2/uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania zwołuje się następne Zebranie Członków. W przypadku ponownego braku, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania oczekuje się 15 min i z tą chwilą mimo nie przybycia wymaganej ilości członków uważa się zebranie za prawomocne.
§37

W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeśli uchwała ostatniego Zebrania Członków tego Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§38

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia winien być przeznaczony na cele społeczne na terenie działania Stowarzyszenia.

§39

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§40

Likwidator w szczególności powinien:

 1. Dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podają do publicznej wiadomości o wszczęcie postępowania likwidacyjnego.
 2. Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.
§41

Koszty z likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia, a w razie nie posiadania majątku przez likwidowane Stowarzyszenie, koszty likwidacji pokrywa się ze Skarbu Państwa. Statut Zatwierdzono uchwałą Zebrania Członków Nr 1/2006 z dnia stycznia 2006 roku.